در حال حاضر جلسات کوچینگ فردی، به 2 صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد. جلسات حضوری در محل مورد توافق طرفین انجام خواهد گرفت و جلسات غیر حضوری به صورت تماس تصویری از طریق برنامه های واتساپ، اسکایپ و برنامه های مشابه انجام خواهد شد. مدت زمان تقریبی هر جلسه بین 60-75 دقیقه می باشد. جلسه ی اول که به منظور آشنایی اولیه، تعیین موضوع و تعیین هدف کلی جلسات کوچینگ می باشد به صورت رایگان برگزار می گردد و پس از آن، طبق توافق طرفین و بر مبنای قرار داد، تعداد جلسات و هزینه های آن تعیین می گردد.

فرم درخواست جلسه کوچینگ

جهت دریافت و تنظیم جلسات کوچینگ فردی، فرم زیر را تکمیل کرده تا هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

فرم درخواست جلسه کوچینگ

جهت دریافت و تنظیم جلسات کوچینگ فردی، فرم زیر را تکمیل کرده تا هماهنگی های لازم صورت پذیرد.